Návod k použití

PŘÍRUČKA PRO VZPĚRY CONFOOT-LEGS® Montáž kontejneru na vzpěry ConFoot-legs®

 1. Před začátkem instalace ConFoot-legs® je třeba, aby pneumatická odpružení jak vozidla, tak i šasi, byla zvednuta do nejvyšší polohy a otočné zámky kontejneru byly otevřeny.

 2. Vzpěry ConFoot-legs® se usazují do rohových odlitků námořního kontejneru umístěných na jeho delší straně. Nelze je nainstalovat na kratší stranu kontejneru.

 3. Pro vyrovnání výšky vozidla a šasi na stejnou úroveň je možné použít nastavení výšky vzpěry ConFoot-legs®. K tomu je nejprve třeba, aby páka nastavení výšky byla vytažena, výška je pak dána vytažením vzhůru nebo spuštěním horní části vzpěry dolů, poté se páka zasune zpět. Před použitím ConFoot-legs® je nutné se přesvědčit, že páky jsou zajištěny na všech čtyřech vzpěrách.

 4. Sestava ConFoot-legs® vzpěry se zvedne do horizontální polohy a uzamykací oko se zatlačí do rohového odlitku. Vzpěra se pak otočí do svislé polohy.

 5. První odbočka se uvolní vyjmutím pojistného kroužku a vytažením uzamykacího kolíku
  z jeho otvoru. Spodní část vzpěry se otočí směrem dolů a zasune se uzamykací kolík, který se poté zajistí pojistným kroužkem. Stejným způsobem se otočí dolů, uzamkne a zajistí i druhá odbočka. Spodní konec ConFoot-leg® se vytáhne ven z čelní plochy kontejneru tak, aby se magnet na horním konci zatáhl do stěny kontejneru. Je-li vzpěra ConFoot-leg® nainstalována správně, jeho spodní rozpěry tvoří obrácené písmeno "V".

 6. Vzpěra se nainstaluje podobným způsobem na každém rohu kontejneru. S mimořádnou pečlivostí je třeba zajistit, aby obě odbočky všech čtyř vzpěr byly otočené dolů, uzamčené a zajištěné a aby se magnet v horní části každé ze vzpěr vtáhl do stěny kontejneru. 

  Vzpěry mohou být postaveny pouze na vodorovných površích, které budou způsobilé unést kontejner postavený na vzpěrách (maximální povolené zatížení 30 000 kg na sadu, která obsahuje 4 kusy vzpěr) v rovinné toleranci do ± 5 mm.


 7. Pneumatické odpružení vozidla a/nebo šasi se nyní spustí do nejnižší polohy. Poté, co odpružení vozidla této polohy dosáhne, je možné s tahačem návěsů od kontejneru odjet. Důležité je vyjíždět od kontejneru v přímém směru tak dlouho, dokud je šasi pod kontejnerem.

Demontáž kontejneru ze vzpěr ConFoot-legs®

 1. Před začátkem demontáže je třeba, aby pneumatická odpružení tahače a/nebo šasi byla spuštěna do nejnižší polohy.

 2. Vozidlo se podepře uprostřed kontejneru na delší straně tak, aby otočné zámky na šasi byly pod otvory ve spodní části rohových odlitků. Velké pečlivosti je třeba dbát při couvání s šasi pod kontejner. Tahač ani šasi se nesmí dotknout vzpěr ConFoot-legs®.

 3. Pneumatická odpružení tahače i šasi se zvednou do horní polohy. Vzpěry jsou nyní bez zatížení a je možné je odstranit.

 4. Pro demontáž vzpěr ConFoot-legs® odstraňte pojistný kroužek uzamykacího kolíku první odbočky a kolík vytáhněte. Spodní odbočka se otočí vzhůru, uzamkne se kolíkem do přepravní polohy a zajistí se pojistným kroužkem. Tentýž postup se provede u druhé odbočky.

 5. Vzpěra ConFoot-legs® se otočí do vodorovné polohy a uzamykací oko se vytáhne z otvoru v rohovém odlitku kontejneru.

 6. Po odstranění všech čtyř vzpěr se otočné zámky kontejneru upevní do kontejneru na každém ze čtyř rohů. Poté, co je kontejner zajištěn, může vozidlo odjet.

Užitečné poznámky k používání vzpěr ConFoot-legs®

• Při vyjíždění s vozidlem a šasi od podepřeného kontejneru je důležité jet v přímém směru tak dlouho, dokud nevyjede zpod kontejneru celá sestava.

Velké opatrnosti je třeba při návratu vozidla pod kontejner podepřený vzpěrami ConFoot- legs®. Tahač ani šasi se nesmí dotknout vzpěr. Při couvání pomůže, bude-li před nacouváním celá kombinace v jedné přímce.

• 

 • Couváte-li pod kontejner s návěsem, je třeba se ujistit, že horní část šasi, která je k vozidlu nejblíže, je nižší, než spodní strana kontejneru.

 • Video o používání vzpěr ConFoot-legs® je dostupné na internetových stránkách fy. ConFoot Oy Ltd. www.confoot.fi.

  Co je třeba vědět pro bezpečné používání vzpěr ConFoot-legs®

 • Nejvyšší dovolené zatížení (kontejneru i nákladu uvnitř) pro všechny čtyři vzpěry ConFoot-legs® je 30 000 kg.

  Kontejner musí být naložen tak, aby byly splněny obvyklé požadavky na nakládání kontejnerů (např. rovnoměrné rozložení nákladu).

 • Přeprava kontejnerů na vzpěrách ConFoot-legs® například na lodi nebo vlaku je zakázána.

 • Podklad, na němž je kontejner ponechán na vzpěrách ConFoot-legs® musí být rovný a vodorovný. Není-li podklad vodorovný, musí být kontejner připevněn k nakládací rampě.

 • Couvat pod kontejner podepřený vzpěrami ConFoot-legs® je nutné s mimořádně velkou opatrností. Tahač ani šasi se nesmí dotknout vzpěr ConFoot-legs®.

 • Zajíždíte-li do kontejneru podepřeného vzpěrami ConFoot-legs® vysokozdvižným vozíkem, musí být kontejner připevněn k nakládací rampě, aby se nemohl pohnout.

 • Při instalaci vzpěr ConFoot-legs® se nesmí v blízkosti kontejneru během instalace pohybovat nepovolané osoby.

 • Dojde-li k jakémukoliv poškození vzpěr ConFoot-legs®, jejich používání je zakázáno až do té doby, než výrobek prohlédne fa. ConFoot Oy Ltd. nebo inspektor touto firmou pověřený. ConFoot Oy Ltd. nebude hradit případné škody způsobené používáním vadných vzpěr ConFoot Oy Ltd.